Έντονο κείμενο
Πλάγιο κείμενο
Υπογραμμισμένο κείμενο
Διακριτή γραφή
Σταθερού πλάτους
Κείμενο δείκτης
Κείμενο εκθέτης
Δυνατό κείμενο
Τονισμένο κείμενο
Μικρή γραμματοσειρά
Μαρκαρισμένο κείμενο
Κείμενο διακριτής διαγραφής

Καθορισμός χρώματος
Καθορισμός μεγέθους
Γραμματοσειρά
Πολλές παράμετροι ταυτόχρονα


Επικεφαλίδα 1

Επικεφαλίδα 2

Επικεφαλίδα 3

Επικεφαλίδα 4

Επικεφαλίδα 5
Επικεφαλίδα 6
ΠΙΣΩ